İcra ve İflas Hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

  • İlama dayalı alacakların takibi ve tahsili,
  • Sorunlu alacakların takibi ve tahsili,
  • Kambiyo senetlerine dayanan alacakların takibi ve tahsili,
  • Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi,
  • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları,
  • İflas ve konkordato işlemleri,
  • Alacakların iflas masalarına kaydı,
  • İflas erteleme davaları,
  • İcra İflas Kanunundan doğan tüm dava ve takipler.