İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK  HUKUKU

Kısaca tanımlamak gerekirse iş hukuku; işçi ile işveren arasındaki ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalı olarak belirtilebilir.

İşçi ile işveren arasında, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi (işçi), diğer tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlendiği yazılı veya sözlü, belirli süre öngören veyahut süresiz akdedilen bir sözleşme mevcuttur. Sözleşmenin her iki tarafı da aralarında akdettikleri sözleşmeye uygun davranmakla yükümlüdür. Eğer taraflardan birisi iş akdine aykırı davranışlar sergilemekte ise 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca diğer tarafın sözleşmeyi –kanunda düzenlemelere uygun şekilde- feshetme hakkı mevcuttur.

İş akdi haksız feshedilen işçinin veya iş akdini haksız fesheden işçiye karşı işverenin, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen hak düşürücü süreler içerisinde karşı taraftan tazminat talep etme hakları mevcuttur.

4857 Sayılı İş Kanun ile iş hukukuna ilişkin birçok düzenleme getirilmiş, kanunda düzenlenmeyen hususlar hakkında gerek yüksek mahkeme içtihatları gerekse doktrinlerle bu boşluklar doldurulmuştur.

Hukukumuzda iş hukuku alanına giren uyuşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlıkları çözümlemek adına özel görevli mahkemeler kurulmuştur. İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme, İş mahkemeleridir. İş mahkemeleri de diğer tüm mahkemelerin olduğu gibi “- Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.” İş mahkemesinin kurulmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, İş Mahkemesi yerine görev yapar.

İş mahkemeleri sadece işçi ve işveren arasında iş ilişkisinden çıkacak uyuşmazlıkları incelemez, aynı zamanda Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Deniz İş kanunu, Basın İş kanunu kapsamındaki uyuşmazlılar ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ilgilendiren uyuşmazlıklarda da görevlidir.

– İŞ HUKUKU:

 • İşçi-İşveren ihtilaflarından kaynaklanan işçi alacakları davaları,
 • İşe iade davaları,
 • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,
 • İşyerinin devri nedeni ile ortaya çıkan iş hukuku alanını ilgilendiren işlemler ve davalar,
 • İşverenin iş kanunundan doğan sorumlulukları hakkında danışmanlık,
 • 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu, 212 ve 5953 sayılı Basın-İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile ilgili diğer tüm işler ve davalar…

-SENDİKALAR HUKUKU:

 • Sendikal sebeplerle iş akdinin feshinden kaynaklanan tazminat davaları,
 • Grev-Lokavt danışmanlığı,
 • Sendikal hakların danışmanlığı,
 • Yetki İhtilafların danışmanlığı,

– SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU:

 • Hizmet tespiti davaları,
 • Sigorta başlangıç tespiti davaları,
 • İtibari hizmet davaları,
 • Prime esas kazancın tespiti davaları,
 • İş kazalarının tespiti davaları,
 • İş kazaları sonucu SGK ile görülen rücu davaları,
 • İdari Para Cezaları ile ilgili davalar,
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan ödeme emrinin iptali ve haczin kaldırılması ile ilgili davalar,
 • Maluliyet-yaşlılık-ölüm sigortası ile ilgili davalar,
 • Maluliyet tespiti davaları,
 • Ana-babaya aylık bağlanması,
 • Sigortalının eş ve kız çocuklarına bağlanan aylıkların kesilmesi işlemlerinin iptali davaları,
 • Takas-mahsup işlemlerinden kaynaklanan davalar,
 • İsteğe bağlı sigortalılık işlemlerinden kaynaklanan davalar,
 • Tedavi gideri alacakları ile ilgili davalar,
 • Medulauygulamaları ve sağlık sigortası uygulamalarından kaynaklanan davalar,
 • Eczane-Optik-Hastane Sözleşmelerinin iptali işlemlerinden kaynaklanan davalar,
 • Yersiz ödemeden kaynaklanan davalar,
 • Sosyal güvenlik destek priminden kaynaklanan davalar,
 • Doğum borçlanması davaları,
 • Yurtdışı borçlanması davaları,
 • İşyeri tescil işlemlerinden kaynaklanan davalar,
 • Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi anlaşması bulunan veya bulunmayan ülkelerin Türkiye’ de bulunan yabancı uyruklu vatandaşların veya yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının sorunları ile ilgili ihtilaflardan kaynaklanan (kısa-uzun vadeli) davalar,
 • Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılması işlemlerinden kaynaklanan davalar,
 • İşveren mevzuatı ile ilgili tüm davalar…